gototopgototop
nedelja, 12. april 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić na 13. kongresu UN-a o prevenciji kriminaliteta i krivičnom pravosuđu u Kataru
+ larger fontnormal font- Smaller font
doha4Istupanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i minstra spoljnih poslova Ivice Dačića na 13. kongresu UN-a o prevenciji kriminaliteta i krivičnom pravosuđu:


"Vaše Visočanstvo emire Države Katar,
Gospodine predsedavajući,
Uvažene ekselencije,
Dame i gospodo,

Dozvolite mi na početku da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-Munu i ministru spoljnih poslova Katara na ličnom pozivu da učestvujem na najvećem međunarodnom forumu na temu prevencije kriminala i krivičnog pravosuđa. Tokom poslednjih šest decenija, ovaj forum je kroz razmenu iskustava i promociju novih rešenja za kompleksna pitanja sa kojima se suočavaju nacionalni sistemi krivičnog pravosuđa i bezbednosne strukture, dao značajan doprinos oblikovanju međunarodnih i nacionalnih strategija u ovom domenu.

Dozvolite mi da posebno pozdravim inicijativu države domaćina da pruži priliku mladoj generaciji, u okviru Foruma mladih, za razmenu mišljenja o značaju vladavine prava i njenom uticaju na unapređenje života i njihove budućnosti. Republika Srbija posebnu pažnju posvećuje nacionalnom pristupu u kontekstu učešća javnosti u prevenciji kriminala i snažno ohrabruje partnerstva među mladima, socijalnu i ekonomsku inkluziju i poštovanje kulturne i verske raznolikosti. Smatramo da su ovo važni instrumenti i za održivu prevenciju kriminala.

Rezultati naših dogovora sa ovogodišnjeg Kongresa, u vidu novih preporuka i politika, doprineće zajedničkoj borbi protiv kriminala i jačanju saradnje na ovom planu, što predstavlja osnovu za izgradnju pravednijih i razvijenijih društava i bolju budućnost mladih generacija. Naša težnja je da njihov život bude sigurniji i kvalitetniji, a da im sud o onome što smo postigli bude podsticaj za dalje.

Dame i gospodo,

Pre punih petnaest godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je dva ključna dokumenta - Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Milenijumsku deklaraciju. Ovi dokumenti predstavljaju najznačajnije međunarodne instrumente za zajednički odgovor država članica na planu održivog razvoja i suprotstavljanja svim vidovima organizovanog kriminala.

Organizovani kriminal direktno ugrožava i potkopava autoritet država, čime onemogućava njihov razvoj. Mi, kao predstavnici država, imamo lidersku ulogu u kreiranju i očuvanju institucionalnog okvira za snažnu prevenciju kriminala u svim njegovim aspektima. Isto tako, imamo obavezu i odgovornost da sarađujemo i da tu odgovornost delimo sa privatnim sektorom, civilnim društvom i medijima.

Jedan od glavnih prioriteta Srbije u okviru sistema UN-a je ostvarenje Milenijumskih ciljeva razvoja i usvajanje nove globalne razvojne agende za period nakon 2015. godine, u čijoj izradi smo imali aktivnu ulogu. Diskriminacija, nepravda i siromaštvo su u direktnoj vezi sa pojavom i rastom kriminala. Iskreno verujem da kada budemo obezbedili svima pravo na obrazovanje, posao, lični razvoj, ali i human tretman i holistički pravosudni sistem, kriminal neće nalaziti takvo uporište u društvu i predstavljaće manju pretnju prosperitetu naših država. Verujemo da postoji međunarodni konsenzus da vladavina prava i pravda budu glavni elementi unapređenja održivog socijalnog i ekonomskog razvoja.

Razmere kriminala su danas takve da zahtevaju kontinuiran rad na unapređenju međunarodne, a posebno regionalne saradnje. R. Srbija posebnu pažnju pridaje jačanju regionalne saradnje u cilju prevencije međunarodnog kriminala. Promocijom međunarodne i regionalne saradnje, sa ciljem integrisanog pristupa ovim pitanjima u okviru sistema UN, Srbija nastoji da, zajedno sa zemljama članicama, doprinese stvaranju tehničke ekspertize i mehanizama pomoći, u kontekstu jačanja kapaciteta nacionalnog zakonodavstva u ovom domenu.

Srbija je aktivna na planu prevencije i suzbijanja korupcije, posebno uvođenja mera transparentnijeg rada organa državne uprave i promocije integriteta i odgovornosti sistema krivičnog pravosuđa. Borba protiv korupcije je istovremeno jedan od prioriteta našeg predsedavanja OEBS koje smo preuzeli početkom ove godine.

Poštujući načela relevantnih UN konvencija Srbija preduzima neophodne mere i na planu borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala i pranja novca, kao i u saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima.

Srbija je jedna od zemalja učesnica Regionalnog programa za promociju pravde i bezbednosti u regionu Jugoistočne Evrope. Implementacija konkretnih projekata Programa, kompatibilnih sa strateškim prioritetima Srbije, dovela je do značajnih rezultata na ovom polju. U okviru procesa izrade novog Regionalnog programa, za period od naredne tri godine, R. Srbija, zajedno sa zemljama regiona nastavlja svoje aktivno zalaganje za poštovanje vladavine prava i veću bezbednost u regionu, čemu će posebno doprineti kao domaćin prvog od tri sastanka, koji treba da bude održan u Beogradu, u narednih par dana (16. i 17. april 2015).

Dame i gospodo,

Organizovani kriminal je poprimio transnacionalnu dimenziju, ne poznaje granice između država, i ne pravi razliku po nivou njihove ekonomske razvijenosti. Sve zemlje su u jednakoj opasnosti od terorizma, kao najsurovijeg vida politički i ideološki motivisanog nasilja, trgovine ljudima, ilegalnih migracija, eksploatacije žena i dece. Svedoci smo javljanja novih formi kriminala – visokotehnološki kriminal, nezakonita trgovina kulturnim dobrima, opasnim otpadom itd. Do sada postignuti uspeh na planu prevencije kriminala i zajedničke borbe protiv modernih vidova kriminala, svedoči o našem neprekidnom trudu i snažnoj političkoj volji u tom pravcu, ali takođe, i o potrebi veće koordinacije u cilju postizanja što boljih rezultata.

Dame i gospodo,

Ova godina veoma je značajna za sve nas, obeležavamo 70 godina od usvajanja Povelje UN-a, kao i 60 godina od održavanja prvog UN Kongresa o prevenciji kriminala i krivičnom pravosuđu. Imajući ovo u vidu, moramo nastaviti da istrajnošću i konstantnim pronalaženjem mogućnosti da odgovorimo izazovima današnjice, zajednički doprinosimo ispunjenju aspiracija ka boljem, pravednijem i razvijenijem svetu. Republika Srbija nastaviće da bude aktivan član UN i konstruktivan partner svima koji veruju da svojim delovanjem mogu doprineti zajedničkoj borbi i ostvarenju rezultata u borbi za sigurnije, pravednije i prosperitetnije društvo.

U tom kontekstu bih, na kraju, istakao izuzetno zadovoljstvo ukazanom podrškom država članica na izborima za članove Komisije EKOSOK za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe, održanim 08. aprila ove godine. Tokom našeg trogodišnjeg mandata, koji započinje 01. januara sledeće godine, uveravam Vas će Srbija nastojati da na najbolji način doprinese borbi protiv kriminala u okviru sistema UN-a, sa istom rešenošću koju Vlada Srbije pokazuje na tom planu u nacionalnim okvirima."