gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Статусна питања
+ larger fontnormal font- Smaller font

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом


Брак склопљен у иностранству постаје признат, односно пуноважан кад се упише у матичну књигу венчаних у Р.Србији.

Пријаву брака који сте склопили у иностранству можете поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву на чијем подручју је та чињеница настала, које ће ту пријаву, одмах по пријему доставити надлежном матичару у Р. Србији за упис у матичну књигу венчаних.

Да би ваш брак био уписан у матичну књигу венчаних у Р. Србији, потребно је да уз пријаву брака приложите извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на вишејезичном (такозваном међународном) обрасцу, или на обрасцу који се користи у држави која га издаје, уколико та држава није потписница међународне конвенције, по којој се издају вишејезични изводи из матичне књиге венчаних. Уз пријаву приложите и уверење о држављанству за супружника који је држављанин Републике Србије, односно за оба супружника ако су обоје држављани Србије (дужност органа је да уверење прибави по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама).

Обратите се дипломатско-конзуларном представништву за обавештење да ли је потребна и каква легализација (оверавање од иностраног органа) извода из матичне књиге, који није издат на вишејезичном обрасцу, без обзира да ли ћете пријаву брака извршити у дипломатско-конзуларном представништву, или ћете је лично поднети надлежном матичару у Р. Србији.

Склапање брака у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије


Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у којима се може закључити брак: [PDF].

Проширен број  Дипломатско-конзуларних представништва у којима се може склопити брак: [PDF].

Проширен број  Дипломатско-конзуларних представништва у којима се може склопити брак: [PDF2]. 
 

Пријава детета рођеног у иностранству


Уколико вам је дете рођено у иностранству, пријаву рођења за упис у матичну књигу рођених у Р.Србији можете поднети у најближем дипломатско-конзуларном представништву.

Пријаву подноси лично, један од родитеља који је у тренутку рођења детета наш држављанин. Уз пријаву треба приложити извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу, или на обрасцу који се користи у држави рођења, уколико та држава није потписница међународне конвенције, по којој се издају вишејезични изводи из матичне књиге рођених. Са пријавом рођења потребно је да се сагласи и други родитељ.

Доказ да је дете брачно, односно извод из матичне књиге венчаних за родитеље, дипломатско-конзуларно представништво ће прибавити по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

По пријему пријаве рођења, дипломатско-конзуларно представништво је одмах доставља надлежној матичној служби у Р. Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених.

Саветујемо да се пре подношења пријаве рођења (без обзира да ли је подносите конзулату, или директно матичару у Р. Србији) обавестите у дипломатско-конзуларном представништву, да ли је потребно да извод из матичне књиге рођених, издат на обрасцу државе рођења, буде легализован и на који начин.


Признавање очинства


Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство, може то учинити у нашем конзулату уколико је наш држављанин. Отац-странац изјаву о признавању очинства даје пред органима своје државе. Том приликом, неопходно је присуство оба родитеља, а детета само уколико је старије од 14 година.

На основу дате изјаве о признавању очинства, врши се пријава рођења детета. При томе, презиме детета се одређује на основу записника о признавању очинства у коме су се оба родитеља споразумно договорила које ће презиме дете убудуће да носи. Записник се доставља матичној служби општине где је дете пријављено, односно матичној служби којој се шаље захтев за упис детета у матичну књигу рођених.

 

Усвојење


Усвојити се може само малолетно лице. За усвојење је потребна сагласност родитеља усвојеника односно његовог стараоца. Није потребна сагласност родитеља који је судском одлуком лишен родитељских права или пословне способности, као и када је очигледно да је напустио дете, а његово место боравишта је непознато дуже од шест месеци.

За усвојење малолетног детета старијег од десет година, потребна је сагласност детета.

Усвојити може само оно лице које је старије од усвојеника најмање 18 година. Не може се усвојити сродник у правој линији, ни брат ни сестра. Старалац не може усвојити свога штићеника док га дужности стараоца не разреши надлежни орган.

Усвојилац може изузетно бити и страни држављанин, ако за то постоје нарочито оправдани разлози. За усвојење детета од стране страног држављанина потребна је претходна сагласност републичког органа управе надлежног за послове породичне заштите.

 

Развод брака


Брак се разводи пред судом на основу пресуде. Уколико је брак разведен пред иностраним судом, наш држављанин ће затражити од нашег суда признавање правоснажне иностране пресуде. Тек када наш суд пресудом потврди инострану одлуку, развод брака ће се уписати у матичне књиге које се воде у Р. Србији.