gototopgototop
Министарство спољних послова Теме
среда, 12. септембар 2018. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству спољних послова објављен 12. септембра 2018. год.
+ larger fontnormal font- Smaller font

grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА


На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чланa 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС", бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12426/2016 од 28. децембра 2016. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1683/2018 од 28. фебруара 2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-5659/2018 од 28. јуна 2018. године Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВАI Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. радно место за послове надовере докумената, у звању саветник (извршилац), Група за легализацију и матичне књиге, Одељење за конзуларне послове, Сектор за конзуларне послове - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво), познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о матичним књигама, Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа – усмено;
- вештина комуникације – усмено.

2. радно место за информатичко-техничку подршку, у звању млађи саветник, Одељење за визну политику (Визни центар), Сектор за конзуларне послове – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему (Microsoft Office, основе база података - SQL Server, основе ASP.NET, основе рачунарских мрежа – VPN, виртуелизација) – писмено и усмено;
- вештине комуникације – усмено.

3. радно место интерног ревизора, у звању самостални саветник, Група за интерну ревизију, ужа унутрашња јединица изван састава сектора – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о државној управи, Закона о ревизији и Закона о буџетском систему - усмено;
- вештине комуникације – усмено.

4. радно место за непокретну имовину ДКП, у звању самостални саветник, Одсек за непокретну имовину, грађевинске послове и занатске услуге, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о јавној својини, Уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретностима за потребе ДКП Р. Србије – усмено;
вештине комуникације – усмено.

5. радно место за покретну имовину министарства и ДКП, у звању млађи саветник, Одсек за покретну имовину и набавке, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о јавним набавкама, Закона о јавној својини – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

6. радно место за подршку пословима јавних набавки у Министарству и ДКП, у звању саветник (извршилац), Одсек за покретну имовину и набавке, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:


- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о јавним набавкама, Закона о буџетском систему – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

7. радно место за обрачун зарада запослених у Министарству
, у звању млађи саветник, Одсек за извршење буџета, Одељење за финансијске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма рада на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

8. радно место за аутоматску обраду докумената,
у звању млађи саветник, Политички архив, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

9. радно место за аутоматизацију политичке архиве
, у звању саветник (извршилац), Политички архив, Одељење за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

10. радно место за одабир и обраду докумената
, у звању самостални саветник, Група за обраду и сређивање докумената, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; најмање 5 година радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage : напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

11. радно место за аутоматизацију пословања
, у звању саветник (извршилац), Библиотека, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни библиотекарски испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво) и пожељно знање француског, немачког или руског језика; познавање основних и посебних програма за рад на персоналном рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

12. радно место за пословног секретара
, у звању сарадник, Одељење за персоналне и правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештине комуникације – усмено.

13. радно место за административне послове
, у звању референт, Одељење за Европу, Сектор за билатералну сарадњу – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештина комуникације – усмено.

14. радно место за административне послове
, у звању референт, Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања, Сектор за мултилатералну сарадњу – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:
Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештина комуникације – усмено.

15. радно место за административне послове, у звању референт, Сектор за Европску унију – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештина комуникације – усмено.

16. радно место за административне послове, у звању референт, Одељење за конзуларне послове, Сектор за конзуларне послове – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештина комуникације – усмено.

17. радно место за административне послове, у звању референт, Одељење безбедности, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
- познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено;
- вештина комуникације – усмено.


Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс".

V Лице које је задужено за давање обавештења: Радмила Бошковић, телефон 011/306-8250, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места: потписана пријава са наводом радног места за које се конкурише, биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво) и В2 (Vantage: напредни ниво), обавиће се почев од 10. октобра 2018. године у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:


Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места".

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs , на wеb страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs , на порталу е-управе, на огласној табли, wеb страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

>> ИЗЈАВА <<