Приступ архивској грађи

Приступ архивској грађи Министарства спољних послова Републике Србије у научно-истраживачке сврхе

У складу са Законом и интерним прописима Министарства спољних послова Републике Србије архивска грађа Министарства (од 1945. године до данас) постаје доступна за коришћење у научно-истраживачке сврхе после 30 година од њеног настанка.

Одобрење за коришћење архивске грађе Министарства спољних послова Републике Србије у научно-истраживачке сврхе за стране држављане даје министар, а за држављане Републике Србије генерални секретар, на основу претходно упућеног захтева у писаној форми (Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за административне и архивске послове, Кнеза Милоша 24-26, пп1, СРБ 11.168 Београд, пак 112804) или путем е-поште. У захтеву се наводи тема истраживања, циљ истраживања (на пример докторска дисертација, писање књиге) и период који се истражује, а уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ако се ради о страним држављанима, односно фотокопија личне карте ако се ради о држављанима Републике Србије. Уколико постоји потреба за ангажовањем преводиоца потребно је да се у захтеву наведе име и презиме преводиоца, као и да се приложи фотокопија његове личне карте или пасоша. У случају да се истраживање обавља за потребе неке установе или институције потребна је и њихова препорука.

Одобрење за научно истраживачки рад важи за целу календарску годину, а истраживање се обавља у Читаоници Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије, чије је радно време од 9 часова и 30 минута до 13 часова и 30 минута радним данима. Читаоница прекида са радом два пута годишње, и то од 01. до 31. августа текуће године и од 15. децембра текуће до 15. јануара наредне године.

У Читаоници Дипломатског архива дозвољена је употреба личног рачунара, а употреба личног фотоапарата за снимање архивске грађе није дозвољена. На захтев истраживача Дипломатски архив ће да сачини фотокопије одабраних оригиналних докумената из области теме истраживања по цени: за копију формата А4 – 15,00 РСД, односно за копију формата А3 – 30,00 РСД, које ће бити уступљене истраживачу по завршетку научно-истраживачког рада. Грађа Министарства спољних послова до 1918. године предата је на трајно чување и коришћење Архиву Србије, а од 1918. до 1945. године Архиву Југославије. Заинтересовани за коришћење наведене грађе директно се обраћају овим архивима.