Дипломатска академија

Дипломатска академија обавља послове који се односе на:

 • програме стручног усавршавања и оспособљавања из подручја важних за обављање спољних послова;

 • стручно оспособљавање приправника;

 • стално професионално усавршавање дипломата и других запослених у Министарству, као и у другим органима државне управе и институцијама јавног сектора у вези са посебним циљевима и природом образовања у области спољне политике и међународних односа;

 • полагање дипломатско-конзуларног и посебних стручних испита у складу са чланом 46. Закона о спољним пословима;

 • организацију наставно-научних активности, информативних и образовних семинара, симпозијума, трибина, консултативних састанака, предавања, промоција, међународних скупова и других студијских програма;

 • међународну сарадњу са академијама, институтима и фондацијама страних земаља;

 • усавршавање и испите за проверу знања запослених из области страних језика и информатике;

 • повремене провера стручних знања, знања страних језика и вештина дипломата, као и других запослених у Министарству, у циљу утврђивања њихове стручности и способности за бављење пословима радног места на које су распоређени у складу са чланом 42. став 2. Закона о спољним пословима;

 • посебан програм припрема, стручног усавршавања и оспособљавања дипломата за рад у дипломатско-конзуларном представништву у складу са чланом 35. став 5. Закона о спољним пословима;

 • упућивање кандидата на међународне семинарe, курсеве, последипломске студије, праксу и сл. које организују министарства спољних послова, дипломатске академије, институти, универзитети и сл.;

 • организацију састанака Савета дипломатске академије, као почасног тела задуженог за предлагање програма Дипломатске академије;

 • друге послове из облати стручног усавршавања и оспособљавања.