Pomoć pritvorenim i osuđenim licima

Pritvaranje ili hapšenje u inostranstvu

U skladu sa Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima nadležni organ strane zemlje je u obavezi da odmah obavesti diplomatsko-konzularno predstavništvo R. Srbije o hapšenju, zatvaranju, stavljanju u pritvor ili zadržavanju državljanina R. Srbije, ukoliko lice koje je lišeno slobode to zatraži ili ukoliko je to regulisano nekim drugim ugovorom ili propisom. Nadležni inostrani organ će diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije dostaviti svako saopštenje koje mu je uputilo lice lišeno slobode. Nadležni strani organ, takođe, ima obavezu da takvo lice bez odlaganja obavesti o njegovim pravima i da mu, na njegov zahtev, obezbedi kontakt sa diplomatsko-konzularnim predstavništvom.

Predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva (konzul) ima pravo da poseti državljanina Republike Srbije koji je zatvoren, pritvoren ili zadržan, da razgovara sa njim, dopisuje se, vodi računa da bude zastupan pred sudom, da dobije isti tretman kao i ostali građani koji se nalaze u istoj situaciji, da ima obezbeđenog branioca po službenoj dužnosti, da dobije odgovarajuću medicinsku negu. Može mu dati pravni savet u vezi sa propisima Republike Srbije ili propisima zemlje domaćina i dati listu advokata koji govore srpski jezik.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo će, ukoliko to državljanin Republike Srbije zahteva, o njegovom problemu obavestiti porodicu u Republike Srbiji.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo ne može: osloboditi državljanina Republike Srbije pritvorenog u inostranstvu, da plaća troškove advokata angažovanog po izboru lica lišenog slobode ili njegove porodice ili da plaća kauciju radi privremenog puštanja na slobodu, preuzimati ulogu advokata i zastupati lice lišeno slobode pred pravosudnim organima, svedočiti na sudu o nečijoj krivici ili nevinosti, služiti kao službeni tumač ili prevodilac, plaćati troškove lečenja i slično.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije će se, međutim, suzdržati od pružanja pomoći državljaninu Republike Srbije koji je lišen slobode ako se tome izričito protivi.

Za sve informacije o pokretanju postupka provere i potrebnu dokumentaciju za pribavljanje bližih informacija o pritvorenom ili osuđenom članu porodice u inostranstvu možete kontaktirati Ministarstvo spoljnih poslova. Kontakt informacije možete naći ovde.

Transfer osuđenih lica

Prema krivičnom zakonodavstvu R. Srbije, postoji mogućnost da državljani Republike Srbije osuđeni na kazne zatvora u inostranstvu iste nastave izdržavati u Srbiji ako je to sa zemljom u kojoj izdržavaju kaznu regulisano međunarodnim ugovorom ili na osnovu uzajamnosti. Kada se radi o licima koje imaju prebivalište na području Republike Srbije, odnosno rođena su na području ove Republike, njihov transfer radi izdržavanja kazne zatvora u R.Srbiji može se vršiti kako sa zemljama sa kojima postoji zaključen međunarodni ugovor, tako i na osnovu principa uzajamnosti.

Uslovi:

- osuđeno lice mora biti državljanin Srbije;
- presuda koja mu je izrečena u inostranstvu mora biti pravnosnažna;
- preostali deo kazne koju osuđeno lice treba da izdrži mora biti u trajanju od najmanje šest meseci (po Konvenciji) od dana kad je primljen zahtev za njegov transfer ili u neograničenom trajanju;
- osuđeno lice mora podneti zahtev, odnosno dati saglasnost;
- krivično delo zbog koga je lice osuđeno u inostranstvu mora se smatrati i krivičnim delom i u našoj zemlji;
- dve države moraju se dogovoriti u vezi sa transferom osuđenog lica.

Nadležni organ za transfer osuđenih lica je Ministarstvo pravde Republike Srbije.