Odeljenje za viznu politiku (vizni centar)

Odeljenje za viznu politiku (vizni centar) obavlja poslove koji se odnose na:

 1. Praćenje i analizu odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
 2. u okviru jedinstvenog viznog sistema, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
 3. vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije;
 4. obavlja poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
 5. prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava analitičke materijale u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje u stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i nadležnim organima državne uprave.

U Odeljenju za viznu politiku (viznom centru) obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za viznu politiku obavlja poslove koji se odnose na:

  1. praćenje i analiziranje problematike odnosa sa Evropskom Unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; praćenje zakonodavstva i propisa Evropske Unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
  2. obavljanje poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
  3. sačinjavanje analitičkih materijala u vezi sa pitanjima iz nadležnosti Viznog centra;
  4. pripremu materijala za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete;
  5. stručnu i analitičku obradu materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i drugim državnim organima.
 2. Grupa za odobravanje viza obavlja poslove koji se odnose na:
  1. Odobravanje viza u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova;
  2. vođenje evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
  3. kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije.