Odeljenje za međunarodnopravne poslove

Odeljenje za međunarodnopravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
 • elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
 • učešće Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
 • primenu prava međunarodnih organizacija;
 • druge poslove iz oblasti međunarodnog prava.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za međunarodnopravne poslove:

 1. Grupa za međunarodne pravosudne institucije obavlja poslove koji se odnose na:
   - saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama: Međunarodni sud pravde, Stalni arbitražni sud, Međunarodni krivični sud, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, specijalizovani sudovi UN;
   - zastupanje Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
   - druge poslove iz delokruga Grupe.
   
 2. Grupa za međunarodne ugovore obavlja poslove koji se odnose na međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore, kao i druge poslove iz delokruga Grupe;
   
 3. Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja obavlja poslove koji se odnose na;
   - primenu prava međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera;
   - primenu drugih aktuelnih pitanja međunarodnog prava;
   -  druge poslove iz delokruga Grupe.