Statusna pitanja i matične knjige

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u diplomatsko-konzularnim predstavništvima

Državljani Republike Srbije koji borave u inostranstvu mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo može da izdaje izvode iz matičnih knjiga za bilo koje matično područje opštine u R.Srbiji, odnosno grada, grada Beograda, kao i diplomatsko-konzularnog predstavništva, a na osnovu podataka sadržanih u Registru matičnih knjiga. Mogu se izdavati izvodi iz matične knjige rođenih, izvodi iz matične knjige venčanih i izvodi iz matične knjige umrlih. Takođe, mogu se izdavati i uverenja o državljanstvu bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanima Republike Srbije.

Državljanima R.Srbije na boravku u inostranstvu kojima je potreban izvod iz matične knjige neophodno je da se obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije radi dodatnih informacija u vezi sa podnošenjem zahteva za izdavanje potrebnog dokumenta. Lista diplomatsko-konzularnih predstavništava R.Srbije se može naći sledećeim lnkovima (Ambasade) i (Konzulati)

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u Ministarstvu spoljnih poslova

U Ministarstvu spoljnih poslova (Odeljenje za konzularne poslove, Grupa za legalizaciju i matične knjige) mogu se dobiti izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih za sva lica koja su upisana u matične knjige koje su se ranije vodile u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Zahtev za izdavalje izvoda mogu da podnesu lica na koga se podaci odnose, supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji, lice koje je u drugom stepenu krvnog srodstva u pobočnoj liniji, usvojitelj ili staratelj, kao i ovlašćeno lice.

Radno vreme sa strankama : ponedeljak-petak, 9:00 - 13:00 časova

Kontakt Grupe za legalizaciju i matične knjige

 

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Ukoliko je dete rođeno u inostranstvu, prijavu rođenja za upis u matičnu knjigu rođenih u R.Srbiji možete podneti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Prijavu podnosi lično, jedan od roditelja koji je u trenutku rođenja deteta državljanin R. Srbije. Uz prijavu treba priložiti izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na višejezičnom obrascu, ili na obrascu koji se koristi u državi rođenja, ukoliko ta država nije potpisnica međunarodne konvencije po kojoj se izdaju višejezični izvodi iz matične knjige rođenih.

Dokaz da je dete bračno, odnosno izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, diplomatsko-konzularno predstavništvo će pribaviti po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će ga pribaviti sama.

Po prijemu prijave rođenja, diplomatsko-konzularno predstavništvo je odmah dostavlja nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji radi upisa deteta u matičnu knjigu rođenih.

Obratite se diplomatsko-konzularnom predstavništvu za obaveštenje da li je potrebna i kakva legalizacija (overavanje od inostranog organa) izvoda iz matične knjige rođenih, koji nije izdat na višejezičnom obrascu, bez obzira da li ćete prijavu rođenja izvršiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, ili ćete je lično podneti nadležnom matičaru u R. Srbiji.

Priznavanje očinstva

Ukoliko je dete rođeno vanbračno, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ukoliko je državljanin R.Srbije. Otac-stranac izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države. Tom prilikom, neophodno je prisustvo oba roditelja, a deteta samo ukoliko je starije od 16 godina. Na osnovu date izjave o priznavanju očinstva, vrši se prijava rođenja deteta.

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Brak sklopljen u inostranstvu postaje priznat, odnosno punovažan kad se upiše u matičnu knjigu venčanih u R.Srbiji.

Prijavu braka koji ste sklopili u inostranstvu možete podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu na čijem području je ta činjenica nastala, koje će tu prijavu, odmah po prijemu dostaviti nadležnom matičaru u R. Srbiji za upis u matičnu knjigu venčanih.

Da bi brak bio upisan u matičnu knjigu venčanih u R. Srbiji, potrebno je da uz prijavu braka priložite izvod iz matične knjige venčanih inostranog organa na višejezičnom (takozvanom međunarodnom) obrascu, ili na obrascu koji se koristi u državi koja ga izdaje, ukoliko ta država nije potpisnica međunarodne konvencije po kojoj se izdaju višejezični izvodi iz matične knjige venčanih.

Obratite se diplomatsko-konzularnom predstavništvu za obaveštenje da li je potrebna i kakva legalizacija (overavanje od inostranog organa) izvoda iz matične knjige venčanih, koji nije izdat na višejezičnom obrascu, bez obzira da li ćete prijavu braka izvršiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, ili ćete je lično podneti nadležnom matičaru u R. Srbiji.

Zaključenje braka u diplomatsko-konzularnom predstavništvu

Državljani R. Srbije mogu u inostranstvu zaključiti brak pred ovlašćenim diplomatsko-konzularnim predstavništvom R.Srbije ako se tome ne protivi država u kojoj se nalazi to predstavništvo ili ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.
Prema Zakonu o matičnim knjigama, matična knjiga venčanih vodi se u diplomatsko-konzularnom predstavništvu koje je ovlašćeno da zaključuje brak između državljana Republike Srbije i u nju se upisuje činjenica zaključenja braka između državljana Republike Srbije u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
Diplomatsko-konzularna predstavništvima R. Srbije u kojima se može zaključiti brak su:
Ambasada Republike Srbije u Briselu, Sofiji, Minsku, Atini, Rimu, Tripoliju, Budimpešti, Skoplju, Oslu, Varšavi, Bukureštu, Moskvi, Bratislavi, Ankari, Pekingu, Zagrebu, Sarajevu, Pragu, Parizu, Berlinu, Kairu, Hagu, Štokholmu, Podgorici, Abu Dabiju i Pretoriji;
Generalni konzulati Republike Srbije u Solunu, Milanu, Trstu, Temišvaru, Istanbulu, Šangaju, Vukovaru, Rijeci, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu, Štutgartu, Dizeldorfu i Herceg Novom;
Konzulat Republike Srbije u Strazburu.

Razvod braka

Brak se razvodi pred sudom na osnovu presude. Ukoliko je brak razveden pred inostranim sudom, državljanin R. Srbije će zatražiti od nadležnog suda u R. Srbiji priznavanje pravosnažne inostrane presude, koja mora biti propisano legalizovana i prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Tek kada sud u Srbiji presudom potvrdi inostranu odluku, razvod braka se upisuje u matične knjige koje se vode u R. Srbiji.

Prijava činjenice smrti nastale u inostranstvu

Ukoliko je u inostranstvu nastala smrt državljanina R.Srbije, činjenicu smrti je potrebno prijaviti kako bi bila upisana u matičnu knjigu umrlih u Srbiji. Prijava za upis činjenice smrti se može podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije na čijem području je ta činjenica nastala ili direktno u nadležnoj matičnoj službi u Srbiji.
Činjenica smrti se upisuje u matičnu knjigu umrlih po mestu poslednjeg prebivališta umrlog u Srbiji, a ako je poslednje prebivalište nepoznato – po mestu rođenja.
Prijavu podnosi uži član porodice (supružnik, deca...). Uz prijavu treba priložiti izvod iz matične knjige umrlih inostranog organa na višejezičnom obrascu, ili na obrascu koji se koristi u državi gde je nastala smrt, ukoliko ta država nije potpisnica međunarodne konvencije po kojoj se izdaju višejezični izvodi iz matične knjige.
Savetujemo da se pre podnošenja prijave činjenice smrti (bez obzira da li je podnosite u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili direktno matičaru u R. Srbiji) obavestite u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, da li je potrebno da izvod iz matične knjige umrlih, izdat na obrascu države gde je nastala smrt, bude legalizovan i na koji način.