Odeljenje za personalne i pravne poslove

Odeljenje za personalne i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu Kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu;

 • pripremu pojedinačnih rešenja iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu;

 • zdravstvenu zaštitu zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije;

 • pripremu dokumenata za potrebe radnopravnih sporova pred domaćim sudovima u kojima je tuženo Ministarstvo;

 • evidencije zaposlenih;

 • pripremu nacrta zakona iz oblasti spoljnih poslova, akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugih podzakonskih akata;

 • davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata koje pripremaju drugi organi državne uprave, a koji se odnose na oblast spoljnih poslova;

 • druge personalne i pravne poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za personalne i pravne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za radnopravnu evidenciju;

 2. Grupa za prijem i raspored kadrova;

 3. Grupa za normativne poslove.

Odsek za radnopravnu evidenciju obavlja poslove koji se odnose na:

 • zdravstvenu zaštitu zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije;

 • pripremu dokumenata za potrebe radnopravnih sporova pred domaćim sudovima u kojima je tuženo Ministarstvo;

 • radnopravnu evidenciju zaposlenih;

 • druge poslove iz delokruga Odseka.

Grupa za prijem i raspored kadrova obavlja poslove koji se odnose na:

 1. pripremu Kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu;

 2. pripremu pojedinačnih rešenja iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu;

 3. druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za normativne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 1. pripremu nacrta zakona iz oblasti spoljnih poslova, akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugih podzakonskih akata;

 2. davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata koje pripremaju drugi organi državne uprave, a koji se odnose na oblast spoljnih poslova;

 3. pripremu mišljenja o primeni Zakona o spoljnim poslovima;

 4. druge poslove iz delokruga Grupe.