VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza osim ukoliko je reč o tranzitu na relaciji „država van Šengenskog sporazuma – Austrija - država van Šengenskog sporazuma (npr. Republika Srbija).

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim onima koji imaju regulisan boravak u Austriji, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru). Navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska na granici prilože dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija. Pre putovanja u Austriju obavezna je elektronska registracija, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, te i obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj elektronskoj registraciji (u štampanoj ili elektronskoj formi) prilikom granične kontrole. Elektronsku registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at.

Od 11.marta 2021. godine prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka ili negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka. Ukoliko lice ne poseduje navedeni test u obavezi je da uradi test u Austriji u roku od 24 sata. I pored toga važi obaveza 10-dnevnog karantina, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan nalaz na testu na korona virus (pored PCR prihvataju se i anti-gen testovi). Izuzeci od navedenog pravila (koji nisu u obavezi da budu u 10-dnevnom karantinu) ali su, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz neke od tzv. „rizičnih zemalja“, u obavezi da poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, jesu sledeće kategorije: lica koja putuju iz službenih razloga; lica koja u Austriju dolaze kako bi učestvovala u sudskom procesu; lice u pratnji osobe koja u Austriju dolazi iz medicinskih razloga; diplomate akreditovane u Austriji; pripadnici humanitarnih konvoja. Lica koja spadaju u izuzetke, tj. koja nisu u obavezi da budu u karantinu, takođe su u obavezi da izvrše elektronsku registraciju i tom prilikom treba da označe polje ,,putovanje spada u izuzetak na osnovu člana 4. ili 5”. Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni elektronska registracija. Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Ulazak u Austriju bez testa i bez karantina moguć je u sledećim slučajevima: lica koja obavljaju putnički i teretni saobraćaj; lica koja dolaze zbog nege životinja/poljoprivrednih razloga; profesionalni vozači/piloti; lica koja dolaze iz posebnih interesa za Austriju; putnici u tranzitu bez zaustavljanja, čak i u slučajevima kad postoji nužna pauza u Austriji (npr. pauza između letova i sl); pripadnici službi bezbednosti koji sprovode repatrijaciju; lica koja voze vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasna i policijska vozila); lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); lica koja dolaze radi medicinskog lečenja uz posedovanje potvrde austrijske medicinske ustanove o neophodnosti medicinskog lečenja u Austriji. Ulazak u Austriju iz država EU, EEZ, odnosno Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana je dozvoljen bez negativnog PCR testa i karantina, pod uslovom da lica dolaze i dokažu da su u prethodnih 10 dana boravila u jednoj od zemalja koje se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država”  (lista A). Ulazak u Austriju iz ,,trećih država” dozvoljen je isključivo ukoliko se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država” (lista A). Lista A se može  naći na sledećem linku: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html. Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u R. Austriju je da poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. 
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Gotovina u iznosu od preko 10.000 evra mora se prijaviti prilikom ulaska u Austriju, odnosno izlaska iz Austrije. Ne plaća se carina na ručni prtljag, robu i lekove koji se nose za sopstvenu upotrebu. Sva ostala roba mora se deklarisati. 
Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila.

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Između R. Srbije i R. Austrije postoji Sporazum o socijalnoj sigurnosti, po osnovu kojeg osigurana lica u R. Srbiji za vreme privatnog boravka u Austriji (turistički boravak), imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Da bi se ostvarilo pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu potrebno je da se pre polaska na put pribavi dvojezični obrazac, koji izdaje nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).  

KORISNE INFORMACIJE:
    
ZDRAVSTVENA SITUACIJA –
Austrija raspolaže sa odličnom mrežom zdravstvenih ustanova, koje obezbeđuju dobru zdravstvenu zaštitu. U slučaju potrebe, obratiti se najbližoj opštoj bolnici. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Austrija se vodi kao jedna od bezbednijih zemalja u Evropi, međutim od terorističkog napada u 2020. godini, austrijske vlasti primenjuju povećane mere bezbednosti. Već nekoliko godina unazad opšta stopa kriminala je u opadanju.

TRANSPORT – Kao značajna turistička destinacija Austrija raspolaže sa 6 međunarodnih aerodroma (Beč, Salcburg, Klagenfurt, Linc, Grac i Insbruk), kao i sa veoma dobrom železničkom mrežom. Cela teritorija Austrije povezana je sa više autoputeva ili tzv. brzih saobraćajnica (autoputevi bez treće zaustavne trake) koji omogućavaju brzo i sigurno putovanje. Za vreme zimskog perioda (od 01.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine) obavezna je upotreba zimskih guma na svim točkovima, dok je u nekim planinskim regijama Austrije potrebno posedovati i drugu zimsku opremu (lance i dr).
Za upravljanje motornim vozilom neophodna je vozačka i saobraćajna dozvola. Nosiocima vozačke dozvole R. Srbije nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u R. Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu R. Austrije (u roku od 6 meseci) za sve kategorije upravljanja vozilom, bez polaganja ispita.

Putarina na auto-putevima se plaća, a vinjeta može da se kupi na benzinskim pumpama na ulasku u Austriju ili na ulazu u Mađarsku iz pravca Srbije.
Pre poslaska na put potrebno je proveriti tehničku ispravnost motornih vozila, a posebno teretnih. Kazne su velike, a postoji i mogućnost isključenja iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Službenici javne bezbednosti ili nadzora puteva poseduju ovlašćenja kojima određene saobraćajne prekršaje mogu da kazne i naplate kaznu neposredno po zaustavljanju automobila. Tom prilikom, plaćanje uplatnicom nije moguće. To važi za sve vozače, bez obzira da li imaju prebivalište u R. Austriji ili ne. Vozačka dozvola se može oduzeti ako je vozač pod dejstvom alkohola ili opijata, ili vozač nije u mogućnosti da upravlja vozilom zbog telesnog ili duševnog stanja. Višestruko uzastopno korišćenje dugih svetala, a da to nije potrebno iz razloga bezbednosti u saobraćaju, predstavlja prekršaj, za koji je propisana novčana kazna.

OSTALO – Zvanična valuta je evro. U Austriji je moguće korišćenje platnih kartica naših banaka na bankomatima austrijskih banaka, kao i plaćanje putem platnih kartica u većim hotelima i radnjama.
Važni telefoni:
•    Pomoć na putu auto-moto društva: OeAMTC 120 i ARBOe 123
•    Služba za carinska pitanja: +43 1 51433 564053 
•    Pogranična policija na aerodromu Švehat: +43 059133-3293
•    Policija: 133
•    Hitna pomoć: 144
•    Vatrogasci 122

Kontakti:    

Prilikom boravka u Austriji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Beču, Konzularno odeljenje, na adresi GumpendorferStrasse 83-85, 1060 Wien, putem sledećeg kontakt telefona: +43 1 544 75 85 i elektronske adrese: consulate.vienna@mfa.rs i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Salcburgu, na adresi SchallmooserHauptstrasse 99, 5020 Salzburg, putem sledećeg kontakt telefona: +43 662 84 52 54 i elektronske adrese: genconsulate.salzburg@mfa.rs